คำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการและการดำเนินงานสถานพยาบาล

สพ10-ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบกิจการ

สพ22-คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตดำเนินการ

แบบตรวจคลินิกต่างๆ-ก่อนอนุญาตให้ประกอบกิจการ

แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม-600511

แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง-600511

แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง-600511

แบบตรวจอนุญาตคลินิกการพยาบาลฯและการพยาบาลเฉพาะทาง-600511

แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์-5912

แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย-การผดุงครรภ์ไทย-5912

แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย-การนวดไทย-5912

แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย-เวชกรรมไทย-5912

แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์-581127

แบบตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย-581127

แบบตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน-581127

แบบตรวจอนุญาตคลินิกกิจกรรมบำบัด-581127

แบบตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก-581127

แบบตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก-581127

แบบตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค-581127

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์