การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล

แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิก(ตรวจประจำปี) 2561
รายชื่อสถานพยาบาลที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการฯ ประจำปี 2561
หนังสือราชการแจ้งอำเภอตรวจคลินิกปี61
แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรม-600511
แบบตรวจอนุญาตคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง-600511
แบบตรวจอนุญาตคลินิกการพยาบาลฯและการพยาบาลเฉพาะทาง-600511
แบบตรวจอนุญาตคลินิกทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง-600511

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์